Wednesday, May 4, 2011

അക്ഷയ തൃതീയ - ചില ശാസ്ത്ര ചിന്തകള്‍

അക്ഷയ തൃതീയ - ചില ശാസ്ത്ര ചിന്തകള്‍

വൈശാഖമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിഥിയാണു (ചാന്ദ്രദിനം) അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അക്ഷയതൃതീയനാളില്‍  ചെയ്യുന്ന സദ്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്ന് പുരാതനകാലം മുതല്‍ക്കേ വിശ്വാസമുണ്ട്. അന്ന് ദാനാദിധര്‍മ്മങ്ങള്‍  നടത്തുന്നത് പുണ്യമായി പലരും കരുതുന്നു. കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി ഗൃഹങ്ങളില്‍ അന്നേദിവസം വിധവകളായ അന്തര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ കുട, വടി, ചെരിപ്പ്, വിശറി, പണം തുടങ്ങിയവ ദാനം ചെയ്തിട്ടേ ജലപാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നുളളൂ. ജൈനമതവിശ്വാസികളും‍ അക്ഷയ തൃതീയ ഒരു പുണ്യദിവസമായി കരുതുന്നു.
 - വിക്കിപീഡിയ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശത്തില്‍ നിന്നും 
വിശ്വാസങ്ങളെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്‌ ഇന്നത്തെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിന ആഘോഷങ്ങള്‍. ആ ദിവസം സ്വര്‍ണം വാങ്ങണം, കൂടെ ഐശ്വര്യം ഫ്രീ ! തുടങ്ങിയ പരസ്യങ്ങള്‍ നിരന്തരം.
സ്വര്‍ണം വില കൂടിയ ഒരു ലോഹമാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്വര്‍ണം ഒരു നിക്ഷേപം ആയി കരുതുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം മാത്രം സ്വര്‍ണത്തിന് പ്രത്യേക സിദ്ധിയൊന്നും കൈവരില്ലെന്നു ശാസ്ത്ര ബോധമുള്ള ഏതൊരാക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ.
സാമൂഹികമായി വലിയ അന്തരം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സമൂഹത്തില്‍ ദാനധര്മങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യന്റെ അത്യഗ്രഹങ്ങളെ മിപ്പിക്കാനും ആയി പൂര്‍വികര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ആചാരങ്ങളെ കച്ചവട സംസ്കാരത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് മലയാളി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ചിന്തിക്കുക.

Sunday, May 1, 2011

Astronomy Events – May 2011


Sunday 1st May – Venus is visible low down in the dawn sky from 05:10 BST, and if you have a flat eastern horizon Jupiter also rises just before the Sun
Tuesday 3rd May – New Moon
Wednesday 4th May – This evening the crescent Moon, which will be only 2% lit, lies just below the Pleiades star cluster.  They will be low in a fairly bright sky (around 21:30 BST), but should be visible in binoculars to the WNW horizon, or a good target for those with a camera with a good zoom lens
Our snap of The Pleiades taken using a Canon DSLR and a Sky-Watcher 200P Telescope
Friday 6th May – Anyone up late (or early!) should keep a look out for Eta Aquarid meteors, from 03:30 BST until dawn (in the eastern sky).  This shower has been known to peak at one meteor every few minutes, and with the recent New Moon the skies should be relatively dark until the Sun rises
Saturday 7th May – Mercury is at its Greatest Western Elongation (27°)
Wednesday 11th May – Jupiter and Venus appear less than a degree apart in the dawn sky after 04:50 BST
Sunday 15th May – Moon at Perigee (362,135 km). Saturn, Spica and the waxing gibbous Moon form a straight line around midnight, and faint comet C/2010 G2 Hill passes less than a degree away from Polaris the Pole Star
Tuesday 17th May – Full Moon
The image of the Paschal Full Moon we took on 17th April 2011
Wednesday 18th May – The red supergiant Antares lies just below and to the left of the bright Moon.  Its name means “Rival of Mars”
Saturday 21st May – Just before dawn look for Venus using a pair of binoculars in the ENE sky.  Nearby (and forming a right angled-triangle) will be Mercury and Mars
Monday 23rd May – This is the time of year to start looking for noctilucent clouds, which sometimes appear low down in the northwest (after sunset) and northeast (just before sunrise).  These clouds are in the upper atmosphere and are usually too faint to see, becoming visible only when illuminated by sunlight from below the horizon while the lower layers of the atmosphere are in the Earth’s shadow
Noctilucent clouds over Sweden - Credit: P-M Hedén
Thursday 26th May – As the Moon is largely absent tonight it’s a good night to look at deep-sky objects. M101 (the Pinwheel Galaxy), M51 (the Whirlpool Galaxy) and the Owl Nebula are all good targets around The Plough (or Big Dipper), as is M13 (the Great Globular Cluster) in the Hercules constellation(from midnight BST)
Friday 27th May – Moon at Apogee (405,005 km)
Sunday 29th May – The gathering of planets in the dawn sky continues, as at around 04:15 BST Venus will be low in the ENE sky, and higher up to the east Jupiter can be seen just below a waning crescent Moon.
Tuesday 31st May – The double-star Porrima can be located close to Saturn this evening, low to the southwest around midnight (BST), a great view through a telescope
Our first attempt at Saturn using a CCD Camera
Should the weather allow we’re targeting Saturn for better imaging this month, so keep watching for any new photos!
Remember, it can take your eyes up to 20 minutes to become properly dark adapted, and anything up to an hour for a telescope to reach ambient temperature outside (to ensure the best image), so give yourself plenty of time to get set up!